Z pierwszych kart historii

7 grudnia 1958 roku osiemdziesięciu pracowników Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi, zainteresowanych uzyskaniem mieszkania, założyło Spółdzielnię Mieszkaniową, która przyjęła nazwę Przyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”. W dniu tym zostały wybrane pierwsze władze Spółdzielni tj. Zarząd i Rada Nadzorcza. 

W skład pierwszego Zarządu Spółdzielni weszli:
Waldemar Karwat

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Herbe

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Edmund Kempa

Członek Zarządu

W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli:
Stanisław Hencz –Przewodniczący
Stanisław Zasadziński –Zastępca Przewodniczącego
Krystyna Marchel –Sekretarz
Tadeusz Sala –Członek
Edward Czołnik –Członek
Tadeusz Czarnecki –Członek
ZDJĘCIA ARCHIWALNE PIERWSZEJ RADY NADZORCZEJ
Siedzący od lewej: Krystyna Marchel, Edward Czołnik, Stanisław Hencz, Stanisław Zasadziński, Tadeusz Sala.

Spółdzielnia zarejestrowana została w Sądzie postanowieniem z dnia 9 stycznia 1959 roku pod numerem rejestru 1265. W 1959 roku Spółdzielnia zakupiła od Państwa pierwsze 4 budynki o 163 mieszkaniach i w czerwcu tego roku zasiedlony został pierwszy budynek – blok nr 30 przy ul. Srebrzyńskiej 45 osiedle 'Koziny”. Tak prezentuje się ten prawie 46 letni budynek dzisiaj:

1960

W roku 1960 Spółdzielnia oddała do zasiedlenia pierwszy budynek w osiedlu „Żubardź” był to budynek nr 56 przy ul. Tybury 3.

1961

W 1961 roku Spółdzielnia rozpoczęła przygotowania do roli inwestora osiedli mieszkaniowych by w latach 1962 – 1964 zrealizować 10 budynków w osiedlu „Żubardź”.

1962

W 1962 roku następuje połączenie Spółdzielni „Bawełna” ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Widzewianka”, a w roku 1963 – z Przyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową działającą przy ZPO im. M. Fornalskiej. Spółdzielnia przyjmuje nazwę: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna”

1964

W 1964 roku Spółdzielnia odebrała trzy budynki zrealizowane przy ul. Felińskiego /stara Dąbrowa/ i były to pierwsze mieszkania w dzielnicy Górna.

1965

W 1965 roku rozpoczęto realizację osiedla „Dąbrowa”, a w roku 1966 oddano do zasiedlenia pierwszy budynek w tym osiedlu nr 507 przy ul. Dąbrowskiego 42 a.

1968

W 1968 roku oddano do zasiedlenia pierwszy budynek w osiedlu „Zarzew”. Był to budynek nr 69 przy ul. Rudnickiego 8.

1971

W roku 1971 RSM „Bawełna” jest trzecią co do wielkości Spółdzielnią w kraju, posiada bowiem w eksploatacji powierzchnię zasobów przekraczającą 500 tys. m2.

1972

W roku 1972 wybudowane zostały pierwsze trzy budynki w osiedlu „Czerwony Rynek”, były to budynki: nr 1 przy ul. Słowackiego, nr 2 i nr 3 przy ul.Leczniczej.

1974

W roku 1974 przekazano do zasiedlenia pierwszy w zasobach Spółdzielni „Dom Samotnych” przy ul. Tatrzańskiej w osiedlu „Zarzew” oraz pierwszy budynek w osiedlu „Łęczycka – Przędzalniana”, był to budynek nr 7 przy ul. Przędzalnianej nr 149/155.

1975

W 1975 roku wmurowano kamień węgielny pod pierwszy budynek mieszkalny w osiedlu Widzew-Wschód, a w 1976 roku oddano ten budynek do zasiedlenia – nr 4 przy ul. Haśka 10.

1976

W 1976 roku rozpoczęto, a w 1981 roku przekazano do eksploatacji nową siedzibę dla Zakładu Budowlano – Remontowego przy ulicy Mechanicznej.

1977

W 1977 roku oddano do użytku, wybudowany przez Zakład Budowlano-Remontowy Spółdzielni, pawilon nr 47A przy ul. Przybyszewskiego 163 – z przeznaczeniem na biura Spółdzielni.

1978

W 1978 roku przekazano do zasiedlenia drugi dom dla osób samotnych w osiedlu Widzew – Wschód, nazwany Domem „Złotej Jesieni”.

1976-1980

Lata 1976 – 1980 to okres najbardziej dynamicznego rozwoju Spółdzielni i przyrostu zasobów.

1979

Na dzień 31.12.1979 roku Spółdzielnia posiadała 465 budynków mieszkalnych i 1.445.984 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

1980-1981

W latach 1980-1981, w związku z decyzjami władz spółdzielczych o rejonizacji spółdzielni mieszkaniowych, na mocy Uchwał Zebrania Przedstawicieli – Spółdzielnia przekazała część zasobów do nowo powołanych Spółdzielni i tak: – z dniem 1.01.1980 roku przekazano do SM Zarzew zasoby w osiedlach: „Dąbrowa”, „Zarzew”, „Łęczycka – Przędzalniana” łącznie 177 budynków i 566.904 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, – z dniem 1.07.1981 roku przekazano do SM Czerwony Rynek zasoby w osiedlu Czerwony Rynek, oraz budynki przy ulicy Zarzewskiej i ulicy Łukasińskiego, łącznie 26 budynków i 108.363 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

1986

W dniu 18 lipca 1986 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę osiedla Olechów i Janów, a w 1987 roku zasiedlono pierwszy budynek na Olechowie nr 129 przy ulicy Piasta Kołodzieja nr 21.

1990

Rok 1990 to zmiany organizacji i działalności Spółdzielni w związku ze zmianami ustrojowo gospodarczymi w kraju. Spółdzielnia posiada 383 budynki mieszkalne i 1.037.991 m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

1991

W 1991 roku Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni podjęło Uchwały o wydzieleniu się osiedli Widzew -Wschód. Z zasobów tych powstały trzy samodzielne spółdzielnie: SM im. Bolesława Chrobrego, SM. im. Stefana Batorego i SM im. Mieszka I. Spółdzielnia przekazała: do SM im. Bolesława Chrobrego, 106 budynków mieszkalnych i 331.537 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, do SM im. Stefana Batorego, 92 budynki mieszkalne i 332.859 m2 powierzchni użytkowej mieszkań, do SM im. Mieszka I, 31 budynków mieszkalnych i 84.579 m2 powierzchni użytkowej mieszkań. Na koniec 1991 roku RSM „Bawełna” posiadała173 budynki mieszkalne, a powierzchnia użytkowa mieszkań wynosiła 321.210 m2.

1991-2001

W latach 1991-2001 Spółdzielnia prowadziła inwestycje mieszkaniowe, przy czym w 1993 roku zajmuje pierwsze miejsce wśród łódzkiej spółdzielczości w zakresie wybudowanych mieszkań. Jest również jedną ze Spółdzielni o najniższym koszcie budowy 1 m2 powierzchni użytkowej.

1993

W roku 1993 Zakład Budowlano – Remontowy zmienił profil działalności i przyjął nazwę Zakład Budowlano – Usługowy „Coton”.

1996

W 1996 roku Spółdzielnia przejęła w posiadanie od SM „Zarzew” pawilon 47 i 47A przy ul. Przybyszewskiego 163.

1995-1996

Na mocy nowych przepisów Ustawy Prawo spółdzielcze przeprowadzona została w RSM „Bawełna” pełna lustracja działalności Spółdzielni za lata 1995 – 1996.

1998

W 1998 roku Spółdzielnia ostatecznie sfinalizowała Uchwałę Zebrania Przedstawicieli o zbyciu nieruchomości przy ul. Mechanicznej 2/30, a także – w związku z wysokimi kosztami ciepła dostarczanego z kotłowni lokalnej ZGM dla budynków w osiedlu Stoki – wykonano 5 własnych indywidualnych kotłowni gazowych dla budynków tam zlokalizowanych. W tym samym roku, z okazji 40-lecia Spółdzielni, ustanowiono odznakę: „Zasłużony dla RSM „Bawełna” W listopadzie 1998 odznakę tę Rada Nadzorcza nadała

1999

W 1999 roku Krajowa Rada Spółdzielcza odznaczyła RSM „Bawełna” Odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości”.

2001

W 2001 roku: W związku z wejściem w życie ustawy z 15.12.2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, rozpoczęte zostały działania zmierzające do określenia poszczególnych nieruchomości. Z uwagi na zachwianie koniunktury w budownictwie mieszkaniowym podjęta została decyzja o wstrzymaniu dalszych inwestycji. Nastąpiło przejęcie przez Spółdzielnię w drodze porozumienia ze SM „Zarzew” pawilonu numer 49 przy ul. Brzechwy 7 A.

2002

W 2002 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Spółdzielni: zlikwidowano Zakład Budowlano – Usługowy”Coton”, utworzono odrębne Administracje dla osiedli „Słowiańskie” i „Sienkiewiczowskie”.

2003

W 2003 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia obchodziła Jubileusz 45-lecia z tej okazji Rada Nadzorcza nadała działaczom odznaki „Zasłużony dla RSM „Bawełna” Mikołajowi Grzelczakowi iTadeuszowi Artymiukowi – pośmiertnie.

2005-2006

Lata 2005-2006 to okres wielu zmian w spółdzielczości mieszkaniowej, spowodowanych nowelizacją prawa spółdzielczego. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu Spółdzielni do nowych regulacji prawnych – Zebranie Przedstawicieli RSM „Bawełna” dwukrotnie w tym okresie uchwaliło zmiany do Statutu Spółdzielni. Nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych dokonała wielu znaczących zmian głównie w zasadach przekształcania praw do lokali oraz wyodrębniania własności. Jednocześnie nałożyła ona na spółdzielnie mieszkaniowe szereg obowiązków w zakresie podjęcia działań dla dokonania podziału i uregulowania stanu prawnego nieruchomości. RSM „Bawełna” podjęła czynności wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i kontynuuje je. Jednocześnie, w związku z dużym zainteresowaniem problematyką uwłaszczania lokali zgłaszanym głównie przez członków z Osiedla „Słowiańskie” – Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom – w grudniu 2005 r. zorganizowały w tym osiedlu

2006

7 grudnia 2006 roku RSM „Bawełna” obchodziła Jubileusz 48 Rocznicy powstania. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku, RSM „Bawełna” posiada w swoich zasobach 241 budynków mieszkalnych, a łączna powierzchnia użytkowa administrowanych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży wynosi 433.286m˛. Spółdzielnia liczy 11.177 członków, w tym 1.690 członków oczekujących.

2020

Dzisiejsza rzeczywistość to czas stale zmieniających się realiów, wymagający sprostania twardym regułom gospodarki. W tych uwarunkowaniach szczególną troską Zarządu i organów samorządowych Spółdzielni jest utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym, zapewnienie jak najniższych opłat za używanie lokali, dbałość o estetykę administrowanych zasobów oraz stałe podnoszenie poziomu obsługi członków Spółdzielni. Zadania te są i pozostają priorytetowe w działalności Spółdzielni.